Küsi tasuta demo!
+3726999099Privaatsusteade veebisaidi külastajatele

Järgmine privaatsusteade puudutab meie veebisaidi kasutamist ja annab Sulle kui andmesubjektile andmekaitseseaduste tingimuste alusel ja selle veebisaidi kasutajana teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta Sinu privaatsust ja nende andmete turvalisust, mille abil on võimalik füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada (edaspidi „isikuandmed”).


Viimati uuendatud: mai 2019.


Sinu isikuandmete vastutav andmetöötleja on:


Prominion OÜ (edaspidi „Prominion“)

Registrikood: 10859769

Aadress: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn

Telefon: +372 6999099

E-post: privacy@prominion.eu


Prominion võib seda privaatsusteadet aeg-ajalt muuta. Prominion avaldab veebisaidil alati ajakohase privaatsusteate, näidates ära viimased muudatused.

1. Milliseid isikuandmeid kogume?


Oma äritegevuse ja teenuste osutamise käigus on Prominionil vaja isikuandmeid töödelda. Ilma isikuandmeteta pole meil võimalik Sulle soovitud teenuseid osutada. Reeglina on isikuandmed, mida Prominionile meie teenuseid kasutades ja meie veebisaiti külastades otseselt või kaudselt edastad, järgmised:


 • kontaktandmed (nimi, meiliaadress, telefoninumber ja ettevõtte nimi, sõnum);
 • külastatava veebilehe nimi;
 • külastamiseks kasutatava arvuti IP-aadress;
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg;
 • edastatud andmete hulk;
 • brauseri tüüp ja versioon;
 • kasutaja operatsioonisüsteem;
 • veebileht, millelt kasutaja seda veebisaiti külastab (soovitaja URL);
 • sisu ja lehed, mida meie veebisaidil külastasid.


2. Kas see privaatsusteade kohaldub Sulle?


See privaatsusteade kohaldub Sulle, kui oled Prominioni klient või kui pöördud Prominioni poole näiteks külastades meie veebisaiti https://www.prominion.eu/


Meie veebisait on mõeldud üldsusele ega ole suunatud lastele. Põhimõtteliselt ei kogu me alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Kui oled alla 16-aastane ja soovid meie teenuseid kasutada, siis palu abi oma vanemalt või eestkostjalt.


Kui alla 16-aastane laps võib olla meile isikuandmeid avaldanud, võib tema vanem või eestkostja võtta meiega ühendust meiliaadressil privacy@prominion.eu ja me eemaldame vajaduse korral isikuandmed.

3. Kas Prominion kasutab küpsiseid?


Jah, Prominion kasutab meie veebisaidil küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsiseid kasutatakse meie veebisaidi kasutajasõbralikkuse suurendamiseks ja veebisaidi tehniliselt veavaba ning optimeeritud seisundi võimaldamiseks. Nende küpsiste kaudu hangib Prominion automaatselt eespool nimetatud isikuandmeid, kui meie veebisaiti külastad.


Küpsised on väikesed (teksti-)failid, mis luuakse ja salvestatakse Sinu terminalseadmes (nt nutitelefonis, märkmikarvutis, tahvelarvutis, lauaarvutis). Enamik küpsiseid on nn „seansiküpsised”, mis kustutatakse pärast Sinu külastuse lõppu. Kuid olukorrast olenevalt edastavad need küpsised andmeid, mis võimaldavad kasutajat automaatselt ära tunda. Kasutades nn „küpsise tunnust” (cookie ID), on võimalik suunata veebilehed ja serverid konkreetsesse Interneti-brauserisse, kuhu küpsis salvestati.
 

Kasutame järgmist tüüpi küpsiseid:

 • tehniliselt vajalikud (analüüsi-)küpsised Google Analyticsi jaoks, et jälgida liiklust veebisaidil;
 • turundusküpsised turundustegevustes kasutatavate kanalite jaoks (Facebook, LinkedIn, Google Ads);
 • täiendavad analüüsiküpsised, kui neid on vaja tagasiside andmiseks üksikute kasutajate veebikogemuse kohta (nt Hotjar, Google Optimize jne).


Küpsiste kasutamine on võimalik ainult juhul, kui kasutaja sellega nõustub, vajutades nuppu OK. Kasutajat teavitatakse järgmiselt: „Kasutame küpsiseid analüüsimiseks ja Sulle vajaliku info pakkumiseks. Klõpsates nuppu OK kinnitad, et nõustud küpsiste kasutamisega. Lisateave.”

Kui soovid küpsised kustutada või anda oma veebibrauserile juhised küpsiste kustutamiseks või nendest keeldumiseks, külasta oma veebibrauseri spikri lehti. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta külasta lehte www.allaboutcookies.org.


Kuid palume arvestada, et kui kustutad küpsised või keeldud nendest, ei pruugi Sul olla võimalik kasutada kõiki funktsioone, mida pakume, Sul ei pruugi olla võimalik oma eelistusi salvestada ja mõningaid meie lehti ei pruugita korralikult näidata.

4. Miks Prominion isikuandmeid töötleb?


Isikuandmeid kogutakse, kasutatakse, salvestatakse või töödeldakse vajaduse korral muul moel Prominion vastutustundliku, tõhusa ja tulemusliku ärijuhtimise raamistikus. Prominion töötleb isikuandmeid kehtivatel õiguslikel alustel. Õiguslik alus on sageli seotud ärieesmärgiga. See tähendab, et lepingu täitmine võib olla nii õiguslik alus kui ka Prominioni ärieesmärk. Seetõttu selgitame kõigepealt õiguslikke aluseid, millele tuginedes Prominion Sinu isikuandmeid töötleb, ja seejärel ärieesmärke, mille jaoks Sinu isikuandmeid kasutame.


Õiguslikud alused

Üldjuhul töötleb Prominion Sinu isikuandmeid ühel järgmistest õiguslikest alustest:

 • töötlemine on vajalik Sinu ja Prominioni vahelise lepingu täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita oma seadusjärgseid kohustusi;
 • töötlemine on vajalik Sinu või teiste isikute oluliste huvide kaitsmiseks;
 • töötlemine on vajalik Prominioni seaduslikes huvides, välja arvatud olukorras, kus Sinu huvid või põhiõigused ja -vabadused on sellistest huvidest olulisemad;
 • kui see on võimalik ja nõutav, küsime Sinu nõusolekut.


Ärieesmärgid

Prominion kogub, kasutab või töötleb isikuandmeid muul viisil ainult juhul, kui töötlemine on seotud vähemalt ühe allpool nimetatud seadusliku ärieesmärgiga:

 • Prominioni toodete ja/või teenuste tootearendus, uurimistöö ja täiustamine.
 • Lepingute täitmine. See hõlmab (lisa-)teabetaotlustele vastamist, vaidluste lahendamist ja lepingute koostamist.
 • Suhete haldamine ja turundus kommertstegevuste puhul. Üldiselt töötleb Prominion vajaduse korral isikuandmeid Prominioni toodete ja/või teenuste arendamiseks ning täiustamiseks, konto haldamiseks, klienditeenuste osutamiseks ja (sihipäraste) turundustegevuste läbiviimiseks kliendisuhte loomise ja/või hoidmise eesmärgil, samuti suhete laiendamiseks kliendi, äripartneri või hankijaga ning isikuandmete analüüside tegemiseks statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel (nt meie reklaami, suhtluse ja sisu edastamiseks meie ja kolmandate isikute saitidel nii, et see oleks konkreetsemalt Sinu huvidega seotud).
 • Äriprotsessi läbiviimine ja ettevõttesisene haldus.
 • Töötajate värbamine.
 • Ohutus ja turve. Isikuandmeid kasutatakse selliste tegevuste töötlemisel, nagu need, mis on seotud Prominioni ja kliendi, hankija või äripartneri varade kaitsmisega ja kliendi, hankija või äripartneri oleku ja juurdepääsuõiguste autentimisega (nt ohutute ja turvaliste teenuste tagamiseks võrgus ja väljaspool võrku toimuvate tehingute puhul).
 • Üksikisikute oluliste huvide kaitsmine. See hõlmab vajaduse korral andmete töötlemist Sinu või teiste isikute oluliste huvide kaitsmiseks (näiteks pakilistel meditsiinilistel põhjustel).
 • Seaduslike kohustuste täitmine. See puudutab isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik Prominionile kohalduvate seaduste, määruste ja sektoripõhiste juhiste täitmiseks.

5. Kes Sinu isikuandmetele juurde pääseb?


Reeglina jagab Prominion Sinu isikuandmeid kolmandate isikutega järgmistes olukordades:

 • Oma sidusettevõtete, töörühmade, allüksuste ja divisjonide või kolmandate isikutega, kui see on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel. Vajaduse korral nõuab Prominion kolmandatelt isikutelt, et nad teeksid tegevusi sellisel viisil, mis on kooskõlas Prominion andmekaitsega seotud reeglite ja põhimõtetega.
 • Oma töötajatega, kui (ja sellises ulatuses, nagu) see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Sellisel juhul antakse juurdepääs ainult juhul, kui (ja sellises ulatuses, nagu) see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkidel, ja ainult juhul, kui töötajat seob konfidentsiaalsuskohustus.
 • Sellisel juhul ja siis, kui see on nõutav seaduse, kohtumääruse või muu (näiteks õiguskaitseasutuste või muude riigiasutuste) õigusprotsessiga meie seaduslike õiguste kehtestamiseks või rakendamiseks või seoses ettevõttega seotud tehinguga, nagu loovutamine, ühinemine, konsolideerimine või varade müük, või (ebatõenäolise) pankroti korral.

6. Kui kaua Prominion Sinu isikuandmeid töötleb?

Me ei säilita Sinu isikuandmeid kauem, kui see on Sinu isikuandmete töötlemise eesmärkide jaoks vajalik. Pärast säilitamisperioodi kustutame Sinu isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui peame teatud isikuandmeid mõnel muul eesmärgil säilitama. Teeme seda ainult juhul, kui meil on Sinu isikuandmete säilitamiseks õiguslik alus. Samuti tagame juurdepääsu isikuandmetele ainult sellel teisel eesmärgil.

Kui Sul on konkreetsete säilitamisperioodide kohta küsimusi, siis võta meiega eespool antud kontaktandmete kaudu ühendust.

7. Milliseid meetmeid Prominion Sinu isikuandmete kaitsmiseks rakendab?


Prominion rakendab sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Sinu isikuandmete kaitsmiseks kogemata või ebaseadusliku töötlemise eest, tagades muu hulgas, et:

 • Sinu isikuandmed on omavolilise juurdepääsu eest kaitstud;
 • rakendatakse tehnilisi ja korralduslikke turbemeetmeid andmete kaitsmiseks juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise või kolmandate isikute omavolilise juurdepääsu eest. Neid turbemeetmeid täiustatakse tehnoloogilisi arenguid silmas pidades pidevalt.
 • Sinu isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud;
 • säilitatakse Sinu isikuandmete terviklikkus ja kättesaadavus;
 • töötajad on läbinud teabeturbe nõuete teemalise koolituse;
 • tegelikest andmerikkumistest või rikkumise kahtlustest teatatakse kehtivate seaduste kohaselt.

8. Kus Prominion Sinu isikuandmeid hoiab või kuhu neid edastab?


Isikuandmeid hoitakse SAP SE ja Prominioni pilves. Me ei edasta isikuandmeid, kui see pole nõutav seaduslike kohustuste täitmiseks.

9. Milliseid õigusi saad seoses oma isikuandmetega kasutada?


Sinu isikuandmete kasutamist reguleerivate seaduste kohaselt võib Sul olla õigusi, mida saad seoses oma isikuandmetega kasutada. Pane tähele, et mõningatel juhtudel ei pea me Sinu soovi täielikult täitma, kuna sellised õigused võivad olla seotud teatud tingimustega või kuna peame kaaluma Sinu õigusi meie õiguste ja kohustuste suhtes seoses Sinu isikuandmete töötlemise ja teiste inimeste õiguste ning vabaduste kaitsmisega. Teatud hulka õigusi, mis Sul Euroopa Majanduspiirkonnas seoses oma isikuandmetega on, on selgitatud allpool.


Juurdepääsuõigus

Sul on õigus koopiale isikuandmetest, mis meil Sinu kohta on, ja õigus teada, kuidas me neid andmeid kasutame. Sinu isikuandmed edastatakse Sulle tavaliselt digitaalselt. Enne Sulle soovitud andmete edastamist võime paluda Sul oma isikut tõendada.


Parandamise õigus

Teeme mõistlikke pingutusi tagamiseks, et andmed, mida Sinu kohta säilitame, on täpsed ja täielikud. Kuid kui arvad, et see pole nii, on Sul õigus nõuda, et kõik mittetäielikud või ebatäpsed isikuandmed, mida Sinu kohta töötleme, saaksid ära muudetud.


Kustutamisõigus

Sul on õigus lasta meil oma isikuandmed kustutada, näiteks kui meie kogutud isikuandmed pole enam vajalikud algse eesmärgi täitmiseks, kui isikuandmed on aegunud või kui oma nõusoleku tühistad. Kuid seda tuleb kaaluda seoses muude teguritega. Näiteks ei pruugi meil olla võimalik Sinu soovi täita teatud juriidiliste või reguleerivate asutuste kehtestatud kohustuste tõttu.


Töötlemise piiramise õigus

Sul on õigus lasta meil (ajutiselt) oma isikuandmete kasutamise lõpetada, näiteks kui arvad, et meil on Sinu kohta ebatäpsed isikuandmed, või kui arvad, et meil pole enam vaja Sinu isikuandmeid kasutada.


Andmete teisaldatavuse õigus

Sul võib olla õigus paluda meil edastada isikuandmed, mille oled meile esitanud, Sinu valitud kolmandale isikule. Seda õigust saab kasutada ainult siis, kui oled meile isikuandmed esitanud ja kui töötleme neid andmeid automaatsete vahenditega Sinu nõusoleku alusel või selleks, et täita oma lepingujärgseid kohustusi Sinu ees.


Vastuväidete esitamise õigus

Sul on õigus esitada meie õigustatud huvides toimuvale töötlemisele vastuväiteid. Isikuandmete töötlemisel turunduse eesmärgil on Sul õigus igal ajal vastuväiteid esitada. Kui palud meil lõpetada oma isikuandmete kasutamise turunduse eesmärgil, lõpetab Prominion kohe Sinu isikuandmete kasutamise. Teiste meie õigustatud huvidel põhinevate eesmärkide puhul ei töötle me sellel alusel enam isikuandmeid, kui esitad oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vastuväite, välja arvatud juhul kui meil on töötlemiseks mõjuv seaduslik alus. Kuid arvesta, et meil ei pruugi olla võimalik teatud teenuseid või eeliseid pakkuda, kui me ei saa sellel eesmärgil vajalikke isikuandmeid töödelda.


Automaatse otsustamisega seotud õigused

Sul on õigus mitte lasta teha enda kohta automaatseid otsuseid, sh profiili koostamine, millel on Sulle õiguslik mõju või sarnane oluline mõju. Kui Sinu kohta on tehtud automaatne otsus ja Sa ei ole tulemusega nõus, võid allpool antud kontaktandmete kaudu meie poole pöörduda ja paluda meil otsuse üle vaadata.


Nõusoleku tühistamise õigus

Võime konkreetsetel juhtudel Sinu isikuandmete töötlemiseks Sinu nõusolekut küsida. Kui nii teeme, on Sul alati õigus oma nõusolek tühistada. Prominion lõpetab edasise töötlemise esimesel võimalusel pärast Sinu nõusoleku tühistamist. Kuid see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

10. Mis siis, kui mul on muid küsimusi või kaebusi?


Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimused või kaebused võib suunata Prominionile, kasutades selle privaatsusteate ülaosas antud kontaktandmeid.

Samuti on Sul õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Kasutame küpsiseid analüüsimiseks ja Sulle vajaliku info pakkumiseks. Klõpsates nuppu OK kinnitad, et nõustud küpsiste kasutamisega. Lisateave.